Danh mục

VKSND tối cao hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê

03/06/2022
VKSND tối cao vừa ban hành Hướng dẫn số 31/HD-VKSTC ngày 01/6/2022 về thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành KSND. Hướng dẫn áp dụng đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND các cấp, chưa áp dụng đối với Viện kiểm sát quân sự các cấp và bắt đầu thực hiện từ ký thống kê tháng 7/2022.
Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác thống kê của Ngành; đồng thời, mở rộng việc áp dụng chữ ký số, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng, lưu giữ chữ số trong ngành KSND, VKSND tối cao yêu cầu các báo cáo thống kê theo chế độ báo cáo thống kê của Ngành không thuộc danh mục tài liệu mật được lập bằng dữ liệu điện tử, gửi về VKSND tối cao qua hệ thống truyền số liệu của Ngành và xác thực bằng văn bản sử dụng chữ ký số.

Cụ thể, đối với việc lập báo cáo thống kê, việc xây dựng, thu thập, tổng hợp và báo cáo thống kê được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chế độ báo cáo thống kê ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-VKSTC ngày 13/11/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Hình thức lập báo cáo thống kê hoàn toàn bằng dữ liệu điện tử. Nguồn xây dựng báo cáo thống kê dựa trên hệ thống hồ sơ nghiệp vụ, sổ nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu và các nguồn chính thức khác của ngành KSND. Các đơn vị truyền, gửi báo cáo thống kê qua hệ thống truyền số liệu của Ngành, không yêu cầu in và gửi báo cáo thống kê bằng bản giấy qua đường bưu điện.

Việc hiệu chỉnh số liệu trong báo cáo thống kê được thực hiện trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê tháng; 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng.

Hết thời hạn gửi báo cáo thống kê, các đơn vị gửi 1 bản báo cáo (theo mẫu) được ký bằng chữ ký số để xác nhận việc đã thực hiện báo cáo thống kê, cam kết về trách nhiệm pháp lý, tính chính xác của số liệu thống kê đã truyền về VKSND tối cao. Trường hợp phải hiệu chỉnh số liệu, các đơn vị gửi báo cáo bổ sung, giải trình về việc hiệu chỉnh và truyền lại dữ liệu sau khi đã hiệu chỉnh.

Hướng dẫn thực hiện chữ ký số, xác thực số liệu báo cáo thống kê gửi qua hệ thống truyền số liệu của ngành Kiểm sát nhân dân bắt đầu thực hiện từ kỳ thống kê tháng 7/2022.
Theo báo Kiểm sát online

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn