Danh mục

Quy định về hóa đơn, chứng từ còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp

08/09/2021
Theo VCCI, bên cạnh những mặt tích cực, Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều quy định về hóa đơn, chứng từ còn một số quy định tạo gánh nặng cho doanh nghiệp…
Trả lời Công văn số 8599/BTC-TCT ngày 03/08/2021 của Bộ Tài chính về việc đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế 2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ (Dự thảo), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, bên cạnh mặt tích cực, một số quy định trong Dự thảo còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp.

Cụ thể, về xử lý hóa đơn điện tử có sai sót, Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định, trường hợp hóa đơn có sai sót (chưa gửi cho người mua hoặc đã gửi nhưng chỉ có sai sót về tên, địa chỉ người mua), người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu 04/SS-HĐĐT.

VCCI cho rằng, một số quy định trong dự thảo còn tạo gánh nặng cho doanh nghiệp
Tuy nhiên, theo VCCI, Nghị định và Dự thảo đều không có quy định tường minh về thời điểm, tần suất lập Mẫu 04. Do vậy, nhiều doanh nghiệp không rõ sẽ phải thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo từng lần phát sinh sai sót hay theo kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng (tháng/quý).

Bên cạnh đó, theo phản ánh của doanh nghiệp, trong kỳ kê khai có phát sinh nhiều sai sót mà thực hiện theo từng lần sẽ gia tăng gánh nặng thủ tục hành chính rất lớn cho doanh nghiệp. Trong khi đó, các chỉ tiêu sai sót này thực chất không ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp/ được phát sinh trong kỳ.

“Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về thời điểm nộp Mẫu 04 theo hướng cho phép doanh nghiệp được lập theo kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng”, VCCI góp ý.

Về xử lý với hóa đơn điện tử khi hủy hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ hoặc cung ứng hàng hóa, theo VCCI, Dự thảo chưa có quy định xử lý trường hợp khi cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ và hóa đơn đã được lập tại thời điểm thu tiền, nếu có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ thì hóa đơn điện tử đã được lập trước đó sẽ được xử lý như thế nào? Bên bán có được hủy hóa đơn đã lập trước đó và thực hiện kê khai điều chỉnh lại hồ sơ khai thuế của kỳ khai thuế tương ứng không? Dự thảo dự kiến bãi bỏ Thông tư 39/2014/TT-BTC (có chứa quy định tương tự về nội dung này) trong khi Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Dự thảo lại chưa có quy định tương ứng.

Do vậy, VCCI đề nghị, cơ quan soạn thảo bổ sung quy định hướng dẫn cho trường hợp này.

VCCI cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc sửa đổi
Về áp dụng hóa đơn điện tử với trường hợp rủi ro cao về thuế, Điều 5 Dự thảo quy định về việc áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ đối với trường hợp rủi ro cao về thuế. Tuy nhiên, VCCI cho rằng, quy định này cần xem xét ở các nội dung sau:

Thứ nhất, Dự thảo chưa có quy định xác định thời điểm nào cơ quan thuế sẽ xác định các doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế để chuyển đổi việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thời điểm cố định hàng năm mà cơ quan thuế sử dụng để xác định diện doanh nghiệp phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Thứ hai, Dự thảo quy định doanh nghiệp phải chuyển đổi chậm nhất theo ngày ghi trên thông báo của cơ quan thuế. Tuy nhiên, quy định này là chưa rõ ràng, có thể dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp do thời gian chuyển đổi quá ngắn, đặc biệt nếu doanh nghiệp có nhiều cơ sở, địa điểm kinh doanh. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định xác định rõ thời hạn tối thiểu cho việc chuyển đổi (chẳng hạn 60 ngày).

Thứ ba, Dự thảo chưa có quy định xử lý trường hợp sau đó doanh nghiệp không còn thuộc diện rủi ro cao về thuế nữa thì có phải tiếp tục sử dụng mã của cơ quan thuế hay không và thủ tục, trình tự thực hiện như thế nào (trách nhiệm thông báo của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, doanh nghiệp được tự động chuyển đổi hay phải xin phép của cơ quan thuế…)? Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cho vấn đề này.

Về tần suất chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, Điều 6.1 Dự thảo quy định việc chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được thực hiện hàng ngày (việc gửi chậm nhất trong cùng ngày gửi cho người mua).

Tuy nhiên, theo phản ánh của doanh nghiệp, quy định này sẽ làm gia tăng quá nhiều thủ tục hành chính, tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp trong hoạt động kế toán.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng cho phép doanh nghiệp tổng hợp theo tháng và cung cấp cho cơ quan thuế trước ngày 20 của tháng sau (cùng với thời điểm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng).

Cũng theo VCCI, về các mẫu hóa đơn, chứng từ, Phụ lục II.A Dự thảo quy định về các mẫu hóa đơn/ biên lai điện tử. Tuy nhiên, Phụ lục lại chưa có mẫu chứng từ về phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, trong khi đó, Điều 4 Dự thảo lại đề cập đến mẫu phiếu này.

“Do vậy, để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình thực thi, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung biểu mẫu này”, VCCI góp ý.
Theo diendandoanhnghiep.vn

Tin tức hoạt động liên quan khác

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn