Danh mục

Điều lệ Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam

01/01/2020
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------
ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ CHỮ KÝ SỐ VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

–––––––––––––––
CHƯƠNG I
TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
Điều 1. Tên gọi
1. Tên gọi: Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam
2. Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Certificate Authority and Digital Transaction Club viết tắt là VCDC.
3. Tên gọi của Câu lạc bộ bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế có giá trị pháp lý như nhau.
 
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam là tổ chức tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa của Việt Nam nhằm mục đích hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam theo định hướng chiến lược của Nhà nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam trực thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA - Sau đây gọi tắt là Hiệp hội) hoạt động theo pháp luật của Nhà nước Việt Nam. 
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt có trụ sở chính tại 155 An Trạch – Đống Đa – Hà Nội được Hiệp hội ủy quyền mở tài khoản tại các Ngân hàng; được sử dụng logo và con dấu của Hiệp hội để đảm bảo các hoạt động của Câu lạc bộ. Việc sử dụng logo và con dấu của Câu lạc bộ sẽ được quy định tại Điều 11 bản Quy chế này.
 
CHƯƠNG II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn
Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.
2. Tư vấn và kiến nghị với các cơ quan quản lý Nhà nước về chiến lược phát triển, các quy hoạch và kế hoạch dài hạn, các chủ trương, chính sách, xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm và các vấn đề khác liên quan tới ngành theo quy định của pháp luật. Phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan cho các hội viên.
3. Nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam, trong khu vực và trên thế giới để tư vấn về đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết với nước ngoài, tư vấn về phương hướng đầu tư sản xuất kinh doanh cho các hội viên nhằm khai thác thế mạnh của từng hội viên và đảm bảo lợi ích toàn ngành theo quy định của pháp luật.
4. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác và liên kết kinh tế - khoa học công nghệ giữa các hội viên, đẩy mạnh chuyên môn hoá và hợp tác hoá, khai thác có hiệu quả tiềm năng của mọi hội viên trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, làm đầu mối giải quyết những khó khăn vướng mắc và tranh chấp giữa các hội viên.
5. Giữ mối quan hệ và tham gia các tổ chức quốc tế và hiệp hội cùng ngành trên thế giới, trong khu vực theo quy định của pháp luật. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội viên gặp gỡ, trao đổi và hợp tác với các tổ chức cùng ngành nghề nước ngoài, hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại của hội viên theo phương hướng chung của Câu lạc bộ và Hiệp hội an toàn thông tin (sau đây gọi là Hiệp hội)
6. Tổ chức thu nhận phân tích các thông tin liên quan tới ngành nghề để cung cấp cho các hội viên thông qua các hình thức trao đổi thông tin, hội thảo, toạ đàm, xuất bản các ấn phẩm, tài liệu tham khảo... Tổ chức và giúp đỡ các hội viên tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm, tham quan khảo sát thị trường trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
7. Hỗ trợ doanh nghiệp hội viên trong việc chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm quản lý, xúc tiến thương mại; giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và phổ biến, áp dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh để mạng lại hiệu quả cho doanh nghiệp và góp phần và sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
8. Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành khi được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Tổ chức và thành lập các trung tâm đào tạo, tư vấn và dịch vụ; triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, dịch vụ khoa học-công nghệ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hoá theo quy định của pháp luật.
9. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ; quy chế quản lý tài chính, tài sản; Quy chế kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo của Hiệp hội;
10. Các nhiệm vụ khác do Hiệp hội giao.

CHƯƠNG III
HỘI VIÊN
Điều 5. Hội viên
1. Hội viên Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam là Hội viên thuộc Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam được quy định tại Điều lệ hoạt động của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (sau đây gọi tắt là Điều lệ Hiệp hội), tán thành Điều lệ của Câu lạc bộ và tự nguyện viết đơn gia nhập Câu lạc bộ, đóng lệ phí gia nhập Câu lạc bộ và hội phí hàng năm thì được Câu lạc bộ xem xét công nhận là Hội viên
2. Hội viên thường trực: Là các tổ chức, doanh nghiệp đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ liên quan tới chữ ký số và giao dịch điện tử 
3. Hội viên liên kết: là các doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Câu lạc bộ, tán thành Điều lệ Câu lạc bộ, tự nguyện đăng ký gia nhập thì được Câu lạc bộ xem xét công nhận là Hội viên liên kết.
4. Hội viên danh dự: Các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông được Đại hội thành viên hoặc Ban Chủ nhiệm tôn vinh.

Điều 6. Thể thức gia nhập
Các tổ chức, doanh nghiệp muốn trở thành hội viên của Câu lạc bộ phải làm thủ tục xin gia nhập Câu lạc bộ và đóng lệ phí gia nhập. 
1. Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ gồm có : 
a) Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ do Giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp ký tên, đóng dấu; 
b) Bản giới thiệu tóm tắt về doanh nghiệp, tổ chức;
c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp. 
2. Hồ sơ gia nhập Câu lạc bộ nộp cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ. Sau khi được Ban Chủ nhiệm xem xét và chấp thuận, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra quyết định công nhận và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, doanh nghiệp. Hội viên mới phải đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm trong vòng 30 ngày kể từ ngày được kết nạp.

Điều 7. Đại diện của hội viên
Mỗi hội viên của Hiệp hội được cử người đại diện thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ hội viên. Người đại diện phải là người có thẩm quyền quyết định cao nhất trong tổ chức, doanh nghiệp. Trong trường hợp uỷ nhiệm, người được uỷ nhiệm là người đại diện có đủ thẩm quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến tổ chức và doanh nghiệp mà mình đại diện. Hội viên chính thức, hội viên liên kết, có thể đình chỉ tư cách của người đại diện và cử người khác thay thế. Việc cử hoặc đình chỉ tư cách người đại diện của tổ chức, doanh nghiệp hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 8. Từ bỏ và chấm dứt tư cách hội viên
1. Doanh nghiệp có thể từ bỏ tư cách hội viên bất kỳ thời điểm nào nếu có nguyện vọng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trước 03 (ba) tháng.
2. Nếu một tổ chức, doanh nghiệp hội viên bị giải thể hoặc phá sản, tư cách hội viên của tổ chức, doanh nghiệp đó sẽ chấm dứt ngay sau khi Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhận được thông báo về quyết định phá sản của Toà án hoặc quyết định giải thể của cơ quan có thẩm quyền.
3. Tư cách hội viên của tổ chức, doanh nghiệp có thể bị chấm dứt theo quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hội khi hội viên vi phạm nghiêm trọng Điều lệ của Câu lạc bộ, không thực hiện đúng các quyết định của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc không đóng hội phí 02 năm liền.

Điều 9. Quyền của Hội viên
1. Tất cả các hội viên đều bình đẳng, được hưởng mọi quyền lợi, ưu đãi do Câu lạc bộ mang lại và được Câu lạc bộ bảo vệ, giúp đỡ trong trường hợp cần thiết.
2. Các hội viên chính thức được biểu quyết các vấn đề quan trọng của Câu lạc bộ, được tham gia ứng cử, bầu cử vào các vị trí quản lý hoạt động của Câu lạc bộ.
3. Thông qua Câu lạc bộ, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết các vấn đề về cơ chế, chính sách, bảo đảm lợi ích cho doanh nghiệp và cho toàn ngành.
4. Được cử đại diện tham dự Đại hội toàn thể, hội nghị hàng năm và các hoạt động chính thức khác của Câu lạc bộ
5. Được cung cấp các thông tin kinh tế-khoa học công nghệ của Câu lạc bộ, tham gia các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm, các đoàn công tác nước ngoài do Câu lạc bộ tổ chức.
6. Được cấp Thẻ hội viên Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Tuân theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ, Nghị quyết của Đại hội thành viên và thực hiện các quyết định của Đại hội và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.
2. Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ, đề xuất các kiến nghị đối với các hoạt động chung của Câu lạc bộ và đảm nhận những công việc được Câu lạc bộ phân công.
3. Thường xuyên liên hệ với Câu lạc bộ thông qua Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoặc các Ban chuyên trách, báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin có liên quan theo yêu cầu của Ban Chủ nhiệm.
4. Đóng hội phí thường niên đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Câu lạc bộ.
 
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ
Điều 11. Quản lý, sử dụng con dấu, và logo của Câu lạc bộ.
1. Con dấu
1.1 Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam là đơn vị trực thuộc Hiệp hội, Câu lạc bộ được sử dụng con dấu của Hiệp hội do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực hoặc Tổng thư ký Hiệp hội ký duyệt trong các trường hợp sau:
- Hoạt động đối ngoại;
- Mở tài khoản và giao dịch tại các ngân hàng;
- Ký kết các văn bản, thoả thuận hợp tác (nếu có);
- Thu phí hội viên;
- Ký kết các chương trình hội thảo, liên kết đào tạo, các dịch vụ tư vấn…sau khi được thường trực Hiệp hội phê duyệt.
1.2. Câu lạc bộ Chữ ký số và Giao dịch điện tử Việt Nam được sử dụng con dấu riêng (hình bầu dục) phục vụ trong các hoạt động của Câu lạc bộ. Mẫu con dấu (hình thức, nội dung, quy cách…) do Chủ tịch Hiệp hội quy định.
2. Logo: Ngoài logo của Câu lạc bộ, Câu lạc bộ được sử dụng logo của Hiệp hội theo quy định tại Điều lệ của Hiệp hội.

Điều 12. Nguyên tắc tổ chức & hoạt động
- Câu lạc bộ được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải về tài chính và bình đẳng với các Hội viên.;
- Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hoạt động dựa trên nguyên tắc bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số và được cụ thể hóa bằng các quy chế, quy định do Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ phê duyệt.

Điều 13. Tổ chức của Câu lạc bộ
Câu lạc bộ được tổ chức hoạt động theo mô hình sau:
1. Đại hội thành viên;
2. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ;
3. Cơ quan giúp việc và đơn vị trực thuộc, bao gồm: Văn phòng Câu lạc bộ, các Ban chuyên trách.
4. Hội viên Câu lạc bộ

Điều 14. Đại hội thành viên 
Đại hội thành viên được triệu tập hàng năm. Đại hội thành viên được tiến hành vào cuối mỗi năm, trừ trường hợp đột xuất khi có nghị quyết của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đại hội thành viên
1. Nghị quyết về định hướng, chiến lược hoạt động, chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của Câu lạc bộ;
2. Bầu Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (trừ các trường hợp được quy định tại Điều 18 của Điều lệ này), phê chuẩn danh sách Hội viên do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ trình tại Đại hội thành viên lần thứ nhất. Đại hội thành viên ủy quyền cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xét kết nạp hội viên cho những lần tiếp theo;
3. Nghị quyết về việc xử lý kết quả hoạt động của Câu lạc bộ; khen thưởng, kỷ luật đối với Hội viên;
4. Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ hoạt động của Câu lạc bộ.
Các quyết định của Đại hội thành viên chỉ có giá trị khi có sự đồng ý ít nhất 2/3 trên tổng số Hội viên dự họp. Các Hội viên có thể ủy quyền cho người khác thay mình tham gia Đại hội thành viên.

Điều 16. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ
1. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm) có trách nhiệm quản lý mọi hoạt động của Câu lạc bộ.    
2. Sau khi có Quyết định thành lập, các hội viên chỉ định Ban chủ nhiệm lâm thời. Sau 3 tháng đi vào hoạt động sẽ tổ chức Đại hội thành viên bầu Ban chủ nhiệm chính thức của Câu lạc bộ. Nhiệm kỳ của Ban Chủ nhiệm là 2 năm. Tổng số thành viên của Ban Chủ nhiệm là số lẻ, từ 5 đến 7 người.
3. Ban Chủ nhiệm quyết định và chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Câu lạc bộ nhằm đạt được những mục đích mà Câu lạc bộ đã đề ra.
4. Cơ cấu Ban Chủ nhiệm gồm: Chủ nhiệm Câu lạc bộ, các Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chủ nhiệm
1. Đề ra phương hướng, chiến lược phát triển; lập kế hoạch hoạt động dài hạn, trung hạn và ngắn hạn cho Câu lạc bộ trình Đại hội thành viên quyết định;
2. Điều hành hoạt động của Câu lạc bộ;
3. Đề nghị việc kết nạp, bãi nhiệm các thành viên trong Câu lạc bộ trình Đại hội thành viên quyết định;
4. Đề nghị việc xem xét việc khen thưởng, xử lý các vi phạm đối với các Hội viên và thành viên khác của Câu lạc bộ trình Đại hội thành viên quyết định;

Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ nhiệm Câu lạc bộ:
1. Chủ nhiệm Câu lạc bộ (gọi tắt là Chủ nhiệm) là người điều hành cao nhất đối với mọi hoạt động của Câu lạc bộ. Nhiệm kỳ của Chủ nhiệm là 2 năm.
2. Chủ nhiệm có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:
- Đại diện cho Câu lạc bộ trong các giao dịch với các tổ chức, đơn vị, cá nhân nhằm tổ chức thực hiện các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy định của Điều lệ Câu lạc bộ và Nghị quyết của Đại hội thành viên, Nghị quyết của Ban Chủ nhiệm;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động, kế hoạch và các nhiệm vụ khác của Câu lạc bộ;
- Chuẩn bị nội dung, triệu tập và tổ chức Đại hội thành viên ;
- Có quyền quyết định các biện pháp, cách thức, hình thức nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ;
- Chịu trách nhiệm về kết quả điều hành hoạt động của Câu lạc bộ trước Ban Chủ nhiệm, Đại hội thành viên;
 Các Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm về những công việc của mình được giao. 
Các Ủy viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ chịu trách nhiệm làm đầu mối, thực hiện các công việc theo sự phân công của Chủ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm trực tiếp phụ trách.

CHƯƠNG V
TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA CÂU LẠC BỘ
Điều 19. Nguyên tắc thu, chi tài chính
Đại hội thành viên quy định những nguyên tắc thu, chi tài chính cơ bản của Câu lạc bộ, trên cơ sở đó Ban Chủ nhiệm ấn định mức thu chi cụ thể hàng năm để đảm bảo các mặt hoạt động của Câu lạc bộ. Tài sản của Câu lạc bộ là các phương tiện phục vụ cho công tác điều hành của Câu lạc bộ được mua sắm từ nguồn tài chính của Câu lạc bộ hoặc do các tổ chức cá nhân biếu tặng, ủng hộ. Toàn bộ tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được thực hiện theo nguyên tắc quản lý chặt chẽ, tự trang trải và tuân theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 20. Năm tài khóa 
Năm tài khóa của Câu lạc bộ bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 21. Nguồn kinh phí hoạt động của Câu lạc bộ 
1. Hội phí: gồm hội phí tham gia và hội phí thường niên;
2. Hỗ trợ của Nhà nước cấp (nếu có);
3. Các khoản biếu, tặng, ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
4. Các khoản thu khác từ các hoạt động hợp pháp của Câu lạc bộ;

Điều 22. Các khoản chi
1. Chi cho các hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ (phụ cấp, chi phí hoạt động của Văn phòng Câu lạc bộ, hội nghị, hội thảo, đối ngoại...);
2. Mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư cần thiết;
3. Các khoản chi khác.
 
CHƯƠNG VI
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
Điều 23. Khen thưởng
1. Những cá nhân, tổ chức và hội viên có thành tích xuất sắc trong việc thúc đẩy hợp tác, tương trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được Câu lạc bộ khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng ở cấp cao hơn.

Điều 24. Kỷ luật
1. Mọi cá nhân, tổ chức thuộc Câu lạc bộ vi phạm Điều lệ Câu lạc bộ hoặc làm phương hại đến danh dự, uy tín và lợi ích của Câu lạc bộ sẽ phải chịu hình thức kỷ luật từ phê bình, khiển trách đến khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ;
 
CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 25. Hiệu lực thi hành
1. Mọi Hội viên và tổ chức thuộc Câu lạc bộ phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Câu lạc bộ;
2. Việc sửa đổi bổ sung và thông qua Điều lệ Câu lạc bộ do Đại hội thành viên quyết định;
3. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện Điều lệ Câu lạc bộ.
4. Trong quá trình thực hiện Điều lệ này, nếu có vướng mắc, các Hội viên kịp thời phản ánh bằng văn bản về Chủ nhiệm Câu lạc bộ xem xét và trình Đại hội thành viên sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 

Thành viên - Hội viên

  • Địa chỉ : 155 An Trạch - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội
  • Điện thoại : 024 62901028
  • Email : vcdc@vnisa.org.vn
  • Website: www.vcdc.vn